Начало

ВиК Паничище“ ЕООД е капиталово дружество със 100% общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 77 000. 00 /Седемдесет и седем хиляди/ лева и едноличен собственик на капитала община Сапарева баня. Дружеството е ВиК оператор по силата на Концесионен договор от 01.01.2006 г. „ВиК Паничище“ ЕООД се управлява и представлява от управителя инж. Петър Георгиев Василев.

„ВиК Паничище“ ЕООД предоставя услугата доставяне на питейна вода на битовите и промишлени потребители на територията обслужвана от оператора. С решение на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВиК Паничище“ ЕООД – гр. Сапарева баня под номер 35, съвпадаща с територията на Община Сапарева баня. Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система /ВС/, която включва следните населени места – гр.Сапарева баня, с.Сапарево, с.Овчарци, с.Ресилово и к.с.Паничище. Площта на община Сапарева баня е 180,921 кв.км.

Цени

Съгласно Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 год. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Решение №516 от Протокол № 43/21.12.2018 год. на Общински съвет Сапарева баня е утвърдена, считано от 01.06.2019 год. цена на услугата доставяне на вода на потребителите - 0,739 лв./куб.м. без ДДС.

Плащане в брой /физически и юридически лица/
Можете да платите сметките си:

На касата на „ВиК Паничище” ЕООД - адрес: гр.Сапарева баня, ул."Германея" № 1
Работно време: от понеделник до петък: от 8.30 ч. до 12.30 ч., и следобед: от 13.30 ч. до 17.30 ч.

В пощенските станции на гр.Сапарева баня, с.Сапарево, с.Овчарци, с.Ресилово

Плащане по банков път /юридически лица/
Разплащателна сметка:
Банка Интернешънъл Асет Банк АД:
IBAN: BG34IABG74901000307601

BIC: IABGBGSF

Нормативна база

Закон за водите

Закон за устройство на територията

Наредба №4 от 14 септември 2004 год.

Наредба за регулиране на цените на ВиК услуги

Наредба за регулиране на качеството на вик услуги

Закон за измерванията

Закон за защита на личните данни

Общи условия

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществени поръчки