На основение чл.18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К Паничище” ЕООД, гр.Сапарева баня уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране предложение за изменение на цените на предоставяните  В и К услуги както следва:                        

  Услуга

  Мярка

  2022 г.

  2023 г.

  2024 г.

  2025 г.

  2026 г.

  1.

  Доставяне на вода на потребителите

   

   

   

   

   

   

  1.1.

  Битови и приравнените към тях потребители

  лв./куб.м

  0,869

  0,947

  1,029

  1,120

  1,206

  2.

  Отвеждане на отпадъчни води

   

   

   

   

   

   

  2.1.

  Битови и приравнените към тях потребители

  лв./куб.м

  0,000

  0,000

  0,000

  0,000

  0,000

  3.

  Пречистване на отпадъчни води

   

   

   

   

   

   

  3.1.

  Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители

  лв./куб.м

  0,000

  0,000

  0,000

  0,000

  0,000

  3.2.

  Промишлени и други стопански потребители

             

  3.2.1.

  степен на замърсяване 1

  лв./куб.м

  0,000

  0,000

  0,000

  0,000

  0,000

  3.2.2.

  степен на замърсяване 2

  лв./куб.м

  0,000

  0,000

  0,000

  0,000

  0,000

  3.2.3.

  степен на замърсяване 3

  лв./куб.м

  0,000

  0,000

  0,000

  0,000

  0,000

   

   

  Съгласно Решение № Ц - 46 от 30.12.2020 год. на Комисията за енергиино и водно регулиране и Решение № 516 от Протокол № 43/21.12.2018 год. на Общински съвет Сапарева баня е утвърдена считано от 05.01.2021 год. цена на услугата доставяне на вода на потребителите - 0.808 лв./куб.м. без ДДС.

        Съгласно Решение № Ц - 37 от 23.12.2019 год. на Комисията за енергиино и водно регулиране и Решение № 516 от Протокол № 43/21.12.2018 год. на Общински съвет Сапарева баня е утвърдена считано от 01.04.2020 год. цена на услугата доставяне на вода на потребителите - 0.799 лв./куб.м. без ДДС.

         Съгласно Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 год. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Решение №516 от Протокол № 43/21.12.2018 год. на Общински съвет Сапарева баня е утвърдена, считано от 01.06.2019 год. цена на услугата доставяне на вода на потребителите - 0,739 лв./куб.м. без ДДС.

   

  "ВиК Паничище“ ЕООД е капиталово дружество със 100% общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 77 000. 00 /Седемдесет и седем хиляди/ лева и едноличен собственик на капитала община Сапарева баня. Дружеството е ВиК оператор по силата на Концесионен договор от 01.01.2006 г. „ВиК Паничище“ ЕООД се управлява и представлява от управителя инж. Петър Георгиев Василев.

  „ВиК Паничище“ ЕООД предоставя услугата доставяне на питейна вода на битовите и промишлени потребители на територията обслужвана от оператора. С решение на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВиК Паничище“ ЕООД – гр. Сапарева баня под номер 35, съвпадаща с територията на Община Сапарева баня. Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система /ВС/, която включва следните населени места – гр.Сапарева баня, с.Сапарево, с.Овчарци, с.Ресилово и к.с.Паничище. Площта на община Сапарева баня е 180,921 кв.км.

  © Your Company. All Rights Reserved.
  Free Joomla! templates by Engine Templates