Съгласно Решение № БП-Ц-2 от 15.05.2019 год. на Комисията за енергийно и водно регулиране и Решение №516 от Протокол № 43/21.12.2018 год. на Общински съвет Сапарева баня е утвърдена, считано от 01.06.2019 год. цена на услугата доставяне на вода на потребителите - 0,739 лв./куб.м. без ДДС.

Плащане в брой /физически и юридически лица/
Можете да платите сметките си:

На касата на „ВиК Паничище” ЕООД - адрес: гр.Сапарева баня, ул."Германея" № 1
Работно време: от понеделник до петък: от 8.30 ч. до 12.30 ч., и следобед: от 13.30 ч. до 17.30 ч.

В пощенските станции на гр.Сапарева баня, с.Сапарево, с.Овчарци, с.Ресилово

Плащане по банков път /юридически лица/
Разплащателна сметка:
Банка Интернешънъл Асет Банк АД:
IBAN: BG34IABG74901000307601

BIC: IABGBGSF

ВиК Паничище“ ЕООД е капиталово дружество със 100% общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 77 000. 00 /Седемдесет и седем хиляди/ лева и едноличен собственик на капитала община Сапарева баня. Дружеството е ВиК оператор по силата на Концесионен договор от 01.01.2006 г. „ВиК Паничище“ ЕООД се управлява и представлява от управителя инж. Петър Георгиев Василев.

„ВиК Паничище“ ЕООД предоставя услугата доставяне на питейна вода на битовите и промишлени потребители на територията обслужвана от оператора. С решение на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВиК Паничище“ ЕООД – гр. Сапарева баня под номер 35, съвпадаща с територията на Община Сапарева баня. Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система /ВС/, която включва следните населени места – гр.Сапарева баня, с.Сапарево, с.Овчарци, с.Ресилово и к.с.Паничище. Площта на община Сапарева баня е 180,921 кв.км.