"ВиК Паничище“ ЕООД е капиталово дружество със 100% общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 101 000. 00 /Сто и един хиляди/ лева и едноличен собственик на капитала община Сапарева баня. Дружеството е ВиК оператор по силата на Концесионен договор от 01.01.2006 г. „ВиК Паничище“ ЕООД се управлява и представлява от управителя инж. Петър Георгиев Василев.

  „ВиК Паничище“ ЕООД предоставя услугата доставяне на питейна вода на битовите и промишлени потребители на територията обслужвана от оператора. С решение на министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на „ВиК Паничище“ ЕООД – гр. Сапарева баня под номер 35, съвпадаща с територията на Община Сапарева баня. Дружеството експлоатира една обособена водоснабдителна система /ВС/, която включва следните населени места – гр.Сапарева баня, с.Сапарево, с.Овчарци, с.Ресилово и к.с.Паничище. Площта на община Сапарева баня е 180,921 кв.км.

   

  Декларация за достъпност

  Екипа на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня се ангажира да осигури достъп до https://www.vikpanichishte.com в съответствие с чл. 58в от Закона за електронното управление, чл. 19, ал. 2 и 4 и чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор – по-долу “Директивата” (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията от 11 октомври, 2018 г. за създаване на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директивата и стандарта Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

  Настоящата декларация се отнася до осигуряване на горепосочения уебсайт на институционална идентичност и достъпност за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и умения.

  Статус на съответствие

  Настоящият уебсайт съответства отчасти с Директивата и стандарта WCAG 2.1 (ниво АА), поради частично наличие на необновени текстови данни съдържащи: липса на алтернативен текст за снимки; форматиране на текст различно от основното за сайта.

  Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на тази интернет страница. В тази си дейност се придържаме към своята политика за достъпност, налични стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на организациите от обществения сектор.

  В своята работа се ръководим от основната цел на интернет страницата на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня – чрез насочен към потребителя дизайн и интерфейс да:

  – предоставя публична информация за резултатите от своята дейност;

  – предоставя връзка към административните услуги;

  – осъществява достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;

  – дава възможност на потребителя да изразява мнението си или отправя сигнал и запитвания в удобен за него вид;

  Като се има предвид бързото развитие на информационните технологии, екипа на „ВиК Паничище“ ЕООД, гр. Сапарева баня се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.

  Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

  Тази декларация е изготвена на 14.03.2024 година.

  Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка (член 3, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията (1)).

  Обратна информация и данни за контакт

  За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да използвате следните методи:

  • Електронно чрез имейл на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  • Електронно чрез Системата за сигурно електронно връчване – https://edelivery.egov.bg/ , избирайки „ВиК Паничище“ ЕООД адресат
  • Писмено чрез препоръчана поща или чрез куриерска услуга, адресирано до деловодството на дружеството – гр. Сапарева баня, ул.Германея №1
  • На място в деловодството на дружеството

  Процедура по прилагане

  – Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

  – Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис; когато сигналът е подаден чрез Система за сигурно електронно връчване, отговорът, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис се връща чрез тази система; в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

  Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция “Електронно управление”, на адрес: ул. “Ген. Йосиф В. Гурко” 6, София 1000 или по електронен път на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

  Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция “Електронно управление”.

  https://e-gov.bg/wps/portal/agency/about-us/administration-service

  © Your Company. All Rights Reserved.
  Free Joomla! templates by Engine Templates